Տեսադարան

Դատախազությունը զգայուն վերաբերմունք ունի հատուկ կարիքներ ունեցող անձանց նկատմամբ. Աննա Վարդապետյան

ՀՀ ք. Երևան, 0010 Վազգեն Սարգսյան փ. 5

Հեռ.` +374 (10) 511-650

Էլ. փոստ` info@prosecutor.am

г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ Ù³ñ¹Á µ³ñÓñ³·áõÛÝ ³ñÅ»ù ¿: سñ¹áõ ³Ýûï³ñ»ÉÇ ³ñųݳå³ïíáõÃÛáõÝÝ Çñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ »õ ³½³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ýù³Ïï»ÉÇ ÑÇÙùÝ ¿:

ÐÐ ê³Ñٳݳ¹ñáõÃÛáõÝ. Ñá¹í³Í 3

Աննա Վարդապետյան

Հայաստանի Հանրապետության  գլխավոր դատախազ

Լրատվություն