ՀՀ դատախազությունը հայտարարում է մրցույթ՝ Վայոց ձորի մարզի դատախազության տարածքային բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 31-41-Մ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը համալրելու համար

ՀՀ դատախազությունը հայտարարում է  արտաքին մրցույթ  Վայոց ձորի մարզի դատախազության տարածքային բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 31-41-Մ4-1)  քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը համալրելու համար:
Վայոց ձորի մարզի դատախազության տարածքային բաժնի ավագ մասնագետի պաշտոնի բնութագրի, պաշտոնը զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողի համար սահմանված իրավունքների, պարտականությունների, պաշտոնին ներկայացվող պահանջների՝ կրթության, աշխատանքային ստաժի, մասնագիտական գիտելիքների, կոմպետենցիաների, ինչպես նաև աշխատանքի կազմակերպական լիազորությունների և ղեկավարման շրջանակների մասին տեղեկատվությունը ներառված է պաշտոնի անձնագրում (էլեկտրոնային օրինակը կցվում է):
Վայոց ձորի մարզի դատախազության տարածքային բաժնի ավագ մասնագետի քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը համալրելու համար անցկացվող մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները պետք է անձամբ ՀՀ գլխավոր դատախազության վարչական շենք (ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 5) ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝
- դիմում (ձևը լրացվում է տեղում)․
- անձնագիր կամ նույնականացման քարտ՝ պատճենով (եթե անձը նույնականացման քարտ չի ներկայացնում, ապա անհրաժեշտ է ներկայացնել հանրային ծառայության համարանիշ կամ անձին հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանք կամ հանրային ծառայության համարանիշի տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանք՝ պատճենով)․
- բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ (փաստաթղթեր)՝ պատճենով․
- աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթուղթ (փաստաթղթեր)՝ պատճենով․
- արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայական՝ պատճենով.
- մեկ լուսանկար՝ 3 X 4 չափսի:
Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումներն ընդունվում են 2020 թվականի հոկտեմբերի 9-19-ը ներառյալ՝ աշխատանքային օրերին, ժամը՝ 10:00-ից 12:30-ը և 14:30-ից 17:00-ն: 
Մրցույթի թեստավորման փուլն անցկացվելու է 2020 թվականի նոյեմբերի 25-ին՝ ժամը 11:00-ին, ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 5 հասցեում:
Մրցույթի հարցազրույցի փուլն անցկացվելու է 2020 թվականի նոյեմբերի 27-ին՝ ժամը 11:00-ին, ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 5 հասցեում:
Մրցույթի հարցազրույցի փուլն անցկացվելու է «Հարցարան» ձևաչափով:
Սույն պաշտոնի համար նախատեսված հիմնական աշխատավարձը 150.799 (հարյուր հիսուն հազար յոթ հարյուր իննսունինը ) ՀՀ դրամ է:
Սույն պաշտոնին հավակնող անձը պետք է լինի բարեկիրթ, հավասարակշռված, պարտաճանաչ և նախաձեռնող։
Թեստում ընդգրկվող մասնագիտական գիտելիքների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են հետևյալ բնագավառներից՝
ՀՀ Սահմանադրություն
1-ին գլուխ, հոդվածներ՝ 1-2, 4-6
2-րդ գլուխ, հոդվածներ՝ 28, 33-34, 40, 42, 44, 48-53, 63-81
4-րդ գլուխ, հոդվածներ՝ 109, 115
6-րդ գլուխ, հոդվածներ՝ 147, 159
7-րդ գլուխ, հոդվածներ՝ 162-163, 167-175
8-րդ գլուխ, հոդվածներ՝ 176-178
15-րդ գլուխ, հոդվածներ՝ 202-203, 205-208
Հղումը՝  http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=102510 
«Դատախազության մասին» ՀՀ օրենք
1-ին գլուխ, հոդվածներ՝ 1-4
2-րդ գլուխ, հոդվածներ՝ 5-7
3-րդ գլուխ, հոդվածներ՝ 8-21
4-րդ գլուխ, հոդվածներ՝ 22-23
5-րդ գլուխ, հոդվածներ՝ 24-30
6-րդ գլուխ, հոդվածներ՝ 31-32
7-րդ գլուխ, հոդվածներ՝ 33-37, 44-45
8-րդ գլուխ, հոդված` 49
Հղումը՝  https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=117713 
«Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք
1-ին գլուխ, հոդված՝ 3
2-րդ գլուխ, հոդվածներ՝ 4-9
3-րդ գլուխ՝ հոդվածներ՝ 12-14
4-րդ գլուխ, հոդվածներ՝ 18-20
5-րդ գլուխ, հոդվածներ՝ 22-33
7-րդ գլուխ, հոդվածներ՝ 44-46
Հղումը՝   http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=132720 
«Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենք
1-ին գլուխ, հոդվածներ՝ 3-4
2-րդ գլուխ, հոդվածներ՝ 5-7
3-րդ գլուխ, հոդվածներ՝ 8-17
4-րդ գլուխ, հոդվածներ՝ 18-19
5-րդ գլուխ, հոդվածներ՝ 20-24
6-րդ գլուխ, հոդվածներ՝ 27-31
7-րդ գլուխ, հոդվածներ՝ 33-36
8-րդ գլուխ, հոդված՝ 37
Հղումը՝   http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=120807 
«Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենք
Հոդվածներ՝ 8, 10
Հղումը՝   https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=1372 
 
«Գրավոր խոսք», Վազգեն Գաբրիելյան, երրորդ լրամշակված հրատարակություն, Լիմուշ հրատարակչություն, Երևան 2012թ.
Հղումը՝   http://parliament.am/library/books/gravor-khosq.pdf 
 
Ինֆորմատիկա 7-րդ դասարան։ Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի համար: Ս. Ս. Ավետիսյան, Ս. Վ. Դանիելյան: Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ. Վ. Աղգաշյան: Երևան 2012, հղումը՝ http://fliphtml5.com/fumf/egdx 
 
Ինֆորմատիկա 8-րդ դասարան։ Հանրակրթական ավագ դպրոցի ընդհանուր և հումանիտար հոսքերի համար։ Ս.Ս.Ավետիսյան, Ա.Վ.Դանիելյան։ Մասնագիտական խմբագիր՝ Ռ.Վ. Աղգաշյան։ Երևան 2013։  http://online.fliphtml5.com/fumf/irey/#p=2 
 
Թեստում ընդգրկվող կոմպետենցիաների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքները կազմված են տվյալ պաշտոնի համար սահմանված և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պաշտոնական ինտերնետային կայքում՝ https://www.gov.am/am/announcements/item/346/ հրապարակված ընդհանրական կոմպետենցիաներից, մասնավորապես՝
«Խնդրի լուծում»
Հղումը՝  https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/4.pdf 
 
«Հաշվետվությունների մշակում»
Հղումը՝  https://www.gov.am/u_files/file/Haytararutyunner/6.pdf 
Մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները մրցույթի վերաբերյալ հարցերի և լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող են դիմել ՀՀ դատախազության անձնակազմի կառավարման վարչություն (հասցե` ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 5, հեռախոսահամար՝ 010-511-549 էլեկտրոնային հասցե՝ cv@prosecutor.am):
Թեստի ձևանմուշը կցվում է:

Ամենայն հայոց կաթողիկոսի կողմից կսահմանվի իրավաբանների օրհնության օր

Հետադարձ կապ

ՀՀ ք. Երևան, 0010 Վազգեն Սարգսյան փ. 5

Հեռ.` +374 (10) 511-650

Ֆաքս՝ +374 (10)

Էլ. փոստ` info@prosecutor.am