Արթուր Դավթյան

ՀՀ Գլխավոր Դատախազ

سñ¹Á, Ýñ³ ³ñųݳå³ïíáõÃÛáõÝÁ

ÑÇÙÝ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ »í ³½³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ

µ³ñÓñ³·áõÛÝ ³ñÅ»ùÝ»ñ »Ý

 

Լրահոս

Հղումներ

 

 

«Հանցանքի հետքով». Գևորգ Բաղդասարյան

Հետադարձ կապ

ՀՀ ք. Երևան, 0010 Վազգեն Սարգսյան փ. 5

Հեռ.` +374 (10) 511-650

Ֆաքս՝ +374 (10) 511-646

Էլ. փոստ` info@prosecutor.am