Видео

Դատախազությունը զգայուն վերաբերմունք ունի հատուկ կարիքներ ունեցող անձանց նկատմամբ. Աննա Վարդապետյան

Республика Армения г. Ереван, 0010 ул. В. Саргсяна 5

Тел: +374 (10) 511-650

Эл. почта: info@prosecutor.am

 

 Ðåñïóáëèêå Àðìåíèÿ ÷åëîâåê âûñøàÿ öåííîñòü. Íåîò÷óæäàåìîå äîñòîèíñòâî ÷åëîëâåêà-íåîòúåìëåìàÿ îñíîâà åãî ïðàâ è ñâîáîä.

Êîíñòèòóöèÿ ÐÀ. Ñòàòüÿ 3

Анна Вардапетян

Генеральный прокурор РА

Лента новостей