Видео

Արթուր Դավթյանի հրավերով Հայաստանում էր ՌԴ գլխավոր դատախազ Իգոր Կրասնովը

Республика Армения г. Ереван, 0010 ул. В. Саргсяна 5

Тел: +374 (10) 511-650

Эл. почта: info@prosecutor.am

 

Ответственный за обеспечение свободы информации

Отдел по связям с общественностью Прокуратуры РА, начальник отдела: Аревик Хачатрян

 Ðåñïóáëèêå Àðìåíèÿ ÷åëîâåê âûñøàÿ öåííîñòü. Íåîò÷óæäàåìîå äîñòîèíñòâî ÷åëîëâåêà-íåîòúåìëåìàÿ îñíîâà åãî ïðàâ è ñâîáîä.

Êîíñòèòóöèÿ ÐÀ. Ñòàòüÿ 3

ARTUR DAVTYAN

Prosecutor General of the RA

Лента новостей