Video

Արթուր Դավթյանը հանդիպել է Եգիպտոսի գլխավոր դատախազին. ստորագրվել է համագործակցության հուշագիր

5 Vazgen Sargsyan street 0010 Yerevan Republic of Armenia

Tel: +374 (10) 511-650

E-mail: info@prosecutor.am

 

Responsible for ensuring freedom of information

The RA Prosecutor’s Office Division of Public Relations, head of the Division – Arevik Khachatryan

27.11.2018 | The RA Deputy Prosecutor General has participated in the EU Eastern Partnership Summit on the Rule of Law in Brussels

The RA delegation, with the membership of the RA  Deputy Prosecutor General  David Melkonyan and the Deputy Minister of Justice Vigen Qocharyan, has participated in the EU Eastern Partnership Summit on the Rule of Law in Brussels.

 

Issues related to the place and role of the prosecutor's office in the system of state bodies, guarantees of the independence and accountability of the prosecutor's office, as well as questions regarding the appointment and promotion of prosecutors have been  discussed.

 

The RA Deputy Prosecutor General has noted that the reforms carried out predetermined the development of the prosecutor’s office in Armenia, laid the foundation for systemic independence and accountability.

 

The EU representatives expressed their readiness to continue cooperation, aimed at continuing reforms in the prosecution system.