Video

«Լուրերի» բացառիկ հարցազրույցը ՀՀ գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի հետ

5 Vazgen Sargsyan street 0010 Yerevan Republic of Armenia

Tel: +374 (10) 511-650

E-mail: info@prosecutor.am

 

Responsible for ensuring freedom of information

The RA Prosecutor’s Office Division of Public Relations, head of the Division – Arevik Khachatryan

29.10.2018 | In criminal cases initiated within 9 months of 2018, the damage caused to the state in the amount of more than 64.1 billion drams has been revealed. 10.5 billion drams has already been recovered.

In the Department for Combating Corruption and Economic Crimes of the General Prosecutor’s Office of the Republic of Armenia the state of damage caused to the state and its restoration has been studied and summed up.

 

The study revealed that in cases of solved crimes during 9 months of 2018 on criminal cases initiated by the competent authorities of the Republic of Armenia the total damage caused to the state made 64,130,144,343 AMD.

 

From the revealed general damage, during the 9 months of 2018, 10,554,316,736 drams have been recovered and damage in the amount of about 6,922,245,802 drams with the available funds has been guaranteed by the necessary criminal procedural tools.

 

During the preliminary investigation of criminal cases investigated by the Investigative Department of the National Security Service of the Republic of Armenia, besides the  damage caused to the state by criminal means, a fine in the amount of 1, 730, 406, 983 drams has been  paid to the state budget.