Video

Արթուր Դավթյանի հրավերով Հայաստանում էր ՌԴ գլխավոր դատախազ Իգոր Կրասնովը

5 Vazgen Sargsyan street 0010 Yerevan Republic of Armenia

Tel: +374 (10) 511-650

E-mail: info@prosecutor.am

 

Responsible for ensuring freedom of information

The RA Prosecutor’s Office Division of Public Relations, head of the Division – Arevik Khachatryan

22.08.2018 | In Gyumri branch of Armenian State University of Economics corruption abuses committed in the period of 2014-2018 have been revealed

A criminal case has been initiated in the prosecutor's office of Shirak region of the Republic of Armenia on the occasion of corruption crimes committed in Gyumri branch of Armenian State University of Economics.

 

By the decision of the deputy prosecutor of Shirak region a criminal case has been initiated under Point 3 of Part 3 of Art. 311, Part 1 of Art. 312 and Part 2 of Art. 312, Point 2 of Part 2 of Art. 313 of the Criminal Code of the Republic of Armenia.

 

The preliminary instruction of the case has been instructed to the Investigative Department of Shirak Region of the RA IC.

 

Notice: Every person suspected in or charged with a criminal offense shall be presumed innocent unless proved guilty in the manner prescribed by the RA Criminal Procedure Code and unless the verdict comes into legal force.