Video

Գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանի ղեկավարությամբ խորհրդակցություն՝ Երևան քաղաքի դատախազությունում

5 Vazgen Sargsyan street 0010 Yerevan Republic of Armenia

Tel: +374 (10) 511-650

E-mail: info@prosecutor.am

 

Responsible for ensuring freedom of information

The RA Prosecutor’s Office Division of Public Relations, head of the Division – Arevik Khachatryan

12.07.2018 | New appointments of the General Prosecutor

By the order of the Prosecutor General the 1-st Class Councillor of Justice Gevorg Baghdasaryan has been appointed to the Prosecutor of Yerevan city and was relieved of his duty as the Head of the Department for Charge Defense and Appealing of Judicial Acts at the Prosecutor General’s Office of the Republic of Armenia.

By the other order of the Prosecutor General the 2-nd Class Councillor of Justice Raffi Aslanyan was relieved of his duty as the Prosecutor of Yerevan city and has been appointed to the position of the Head of the Department for Charge Defense and Appealing of Judicial Acts at the Prosecutor General’s Office of the Republic of Armenia.