Video

Արթուր Դավթյանը հանդիպել է Եգիպտոսի գլխավոր դատախազին. ստորագրվել է համագործակցության հուշագիր

5 Vazgen Sargsyan street 0010 Yerevan Republic of Armenia

Tel: +374 (10) 511-650

E-mail: info@prosecutor.am

 

Responsible for ensuring freedom of information

The RA Prosecutor’s Office Division of Public Relations, head of the Division – Arevik Khachatryan

10.07.2018 | Abuses at Shirak State University named after M. Nalbandyan. A criminal case has been initiated

Criminal case has been initiated under Point 1 of Part 3 of Art. 178, Points  1, 2, 3 of Part 2 of Art. 179 and Point 1 of Part 3 of Art. 179 of the Criminal Code of the Republic of Armenia. With the instruction to conduct the preliminary investigation, the criminal case has been sent to the Investigative Department of Shirak region of the RA IC.