Video

Արթուր Դավթյանը հանդիպել է Եգիպտոսի գլխավոր դատախազին. ստորագրվել է համագործակցության հուշագիր

5 Vazgen Sargsyan street 0010 Yerevan Republic of Armenia

Tel: +374 (10) 511-650

E-mail: info@prosecutor.am

 

Responsible for ensuring freedom of information

The RA Prosecutor’s Office Division of Public Relations, head of the Division – Arevik Khachatryan

09.07.2018 | The prosecutor's complaint against the verdict on the re-qualification of the charge of the murder of two persons out of hooliganism has been satisfied

Within the framework of the criminal case initiated  on July 1, 2016, R.S. has been  charged by the preliminary investigation body under p. 1 and 10 p. 2 art. 104 (murder

 of 2 or more persons  out of hooliganism) and p. 4 art. 235 (illegally carrying of cold steel)  of the RA Criminal Code.

By the verdict of the  Court of General Jurisdiction of Ajapnyak and Davtashen Administrative districts  of Yerevan city dated June 28, 2017, R.S. has been found guilty under p. 1 and 10 p. 2 art. 34-104 (murder   of 2 or more persons  out of hooliganism) and p. 4 art. 235  of the RA Criminal Code. R.S. has been sentenced to 16 years of imprisonment.

Against the verdict, the accusing party filed a complaint. Having considered the grounded complaint of the accusing party, by the decision of the Court of Appeal dated  June 20, 2018 the verdict of the court of first instance has been cancelled and R. S.   has been recognized guilty under p. 10 p. 2 art. 104 and p. 4 art. 235  of the RA Criminal Code. R.S. has been sentenced to 18 years of imprisonment.