Video

Արթուր Դավթյանը հանդիպել է Եգիպտոսի գլխավոր դատախազին. ստորագրվել է համագործակցության հուշագիր

5 Vazgen Sargsyan street 0010 Yerevan Republic of Armenia

Tel: +374 (10) 511-650

E-mail: info@prosecutor.am

 

Responsible for ensuring freedom of information

The RA Prosecutor’s Office Division of Public Relations, head of the Division – Arevik Khachatryan

30.06.2018 | The RA Prosecutor General Artur Davtyan received the heads of the delegations, who arrived in Armenia to take part in the events dedicated to the 100th anniversary of the RA Prosecutor's Office

The RA Prosecutor General Artur Davtyan received the heads of the delegations, who arrived in Armenia to take part in the events dedicated to the 100 th anniversary of the RA  Prosecutor's Office .

In particular, during the meetings with the President of the International Association of Prosecutors Gerhard Jarosh, Executive Secretary of the Coordinating Council of Prosecutors General of the CIS Member States Leonid Ermolaev, Deputy Executive Secretary of the CIS Executive Committee Agibay  Smagulov, the prospects  for deepening cooperation between these international organizations and the Prosecutor General's Office have been discussed, as well as issues related to improving the effectiveness of these organizations in the joint efforts of member states.

The RA Prosecutor General thanked the heads of all delegations for taking part in the celebrations dedicated to the 100th anniversary of the Prosecutor's Office, which, according to Mr. Davtyan, is not only an indicator of the attitude towards the Republic of Armenia, but also to the Prosecutor's Office as a reliable partner, relations with the prosecutor's office on the basis of mutual respect and sincere cooperation.