Video

Գլխավոր դատախազի խոսքը Դատախազության աշխատողի օրվան նվիրված նիստին

5 Vazgen Sargsyan street 0010 Yerevan Republic of Armenia

Tel: +374 (10) 511-650

E-mail: info@prosecutor.am

 

Responsible for ensuring freedom of information

The RA Prosecutor’s Office Division of Public Relations, head of the Division – Arevik Khachatryan

21.06.2018 | Announcement

We inform you that according to the procedure for reception of citizens in the Prosecutor’s Office of the Republic of Armenia every Tuesday at 14: 30-18:00 the head of the Department of Supervision over Legality of Penalties and Other Means of Compulsion of the Prosecutor General’s Office of the Republic of Armenia holds reception regarding the issues of parole, lawfulness of the conditions and procedure for serving the sentence, as well as lawfulness of the execution of sentences and other means of compulsion in the penitentiary institutions and state probation institutions.

Address: Tigran Mets 50