Video

Արթուր Դավթյանը հանդիպել է Եգիպտոսի գլխավոր դատախազին. ստորագրվել է համագործակցության հուշագիր

5 Vazgen Sargsyan street 0010 Yerevan Republic of Armenia

Tel: +374 (10) 511-650

E-mail: info@prosecutor.am

 

Responsible for ensuring freedom of information

The RA Prosecutor’s Office Division of Public Relations, head of the Division – Arevik Khachatryan

09.06.2018 | The activity of the Prosecutor's Office of the RA Shirak region in the fight against corruption-related crimes

31 criminal cases have been initiated on the facts of corruption crimes in the administrative territory of the region, compared with 2017 indicators are 160 percent higher.

According to research in the field of corruption crimes and protection of state interests during the first five months of 2018, the total amount of 22 779 904 AMD has been returned to the RA state budget.