Video

Արթուր Դավթյանը հանդիպել է Եգիպտոսի գլխավոր դատախազին. ստորագրվել է համագործակցության հուշագիր

5 Vazgen Sargsyan street 0010 Yerevan Republic of Armenia

Tel: +374 (10) 511-650

E-mail: info@prosecutor.am

 

Responsible for ensuring freedom of information

The RA Prosecutor’s Office Division of Public Relations, head of the Division – Arevik Khachatryan

30.05.2018 | The practice of detention is being studied by the initiative of the RA Prosecutor General

By the instruction of RA Prosecutor General Artur Davtyan, a working group has been formed in the Prosecutor's Office with a view to study the cases of detention in 2017-2018, identify the issues of legal regulation and  implementation of procedural coercive measure.

Based on the results of the study, specific proposals will be submitted for taking measures to exclude them, and certain criteria will be established to ensure reasonable detention.