Video

Դատարան է ներկայացվել ապօրինի ծագմամբ գույքի բռնագանձման 18 դիմում՝ 77 7 մլրդ դրամ ընդհանուր արժեքով

5 Vazgen Sargsyan street 0010 Yerevan Republic of Armenia

Tel: +374 (10) 511-650

E-mail: info@prosecutor.am

 

Responsible for ensuring freedom of information

The RA Prosecutor’s Office Division of Public Relations, head of the Division – Arevik Khachatryan

16.04.2018 | Criminal cases have been initiated on the fact of organizing and conducting a mass disorder / in violation of the order established by law / in Yerevan

On the basis of these facts, criminal cases have been initiated under Part 1 and 2 of Art. 225, Part 1 of Art. 225.1 of the Criminal Code of the Republic of Armenia, the preliminary investigation of which has been entrusted to the SIS of the Republic of Armenia.