Video

Դատախազության կոլեգիայի նիստում քննարկվել են 2020թ.-ի ընթացքում գործունեության արդյունքները

5 Vazgen Sargsyan street 0010 Yerevan Republic of Armenia

Tel: +374 (10) 511-650

E-mail: info@prosecutor.am

 

Responsible for ensuring freedom of information

The RA Prosecutor’s Office Division of Public Relations, head of the Division – Arevik Khachatryan

16.01.2018 | Dynamics of Crime in 2017

During 2017 the RA bodies of criminal prosecution took necessary measures to combat crime in the state, to protect citizens’ rights, with the aim of raising effectiveness in the work concerning the provision of legality. In 2017 20285 cases of crime have been registered, in comparison to 2016 the number of crimes rose by 8.1 percent.

 

The number of not heavy and medium crimes rose but the number of heavy crimes decreased.