Video

Գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի եզրափակիչ ելույթը ԱԺ-ում

5 Vazgen Sargsyan street 0010 Yerevan Republic of Armenia

Tel: +374 (10) 511-650

E-mail: info@prosecutor.am

 

Responsible for ensuring freedom of information

The RA Prosecutor’s Office Division of Public Relations, head of the Division – Arevik Khachatryan

31.12.2017 | Decree of the President of RA

First Class Medal of the Order "For Merit to the Fatherland" to A. S. Davtyan

The Prosecutor General of the Republic of Armenia Artur S. Davtyan has been rewarded with first class medal of the order "For Merit to the Fatherland" by the Decree of the President of RA Serzh Sargsyan for a considerable contribution to the strengthening of legality and legal order.