Video

Արթուր Դավթյանը հանդիպել է Եգիպտոսի գլխավոր դատախազին. ստորագրվել է համագործակցության հուշագիր

5 Vazgen Sargsyan street 0010 Yerevan Republic of Armenia

Tel: +374 (10) 511-650

E-mail: info@prosecutor.am

 

Responsible for ensuring freedom of information

The RA Prosecutor’s Office Division of Public Relations, head of the Division – Arevik Khachatryan

15.11.2017 | General Prosecutor of the Armenian SSR Suren Osipyan visited the Prosecutor General's Office of the Republic of Armenia

The Prosecutor General of the Armenian SSR from 1971-1988, the Honored Lawyer of the Armenian SSR Suren Osipyan today visited the Prosecutor General's Office of the Republic of Armenia.

Warmly accepting the honorable guest, the RA Prosecutor General Arthur Davtyan noted that  Mr.Osipyan's personal contribution to the development of the Prosecutor's Office in Armenia, the strengthening of legality during his tenure and the harmonious functioning of the law enforcement system are unforgettable.

Mr. Osipyan admitted that the visit to his former workplace is touching and evokes good memories that the respected veteran shared in the framework of a sincere and friendly atmosphere of the meeting.

Mr. Osipyan inquired about the current role of the prosecutor's office, presented his vision of the development of the Prosecutor's Office in Armenia in the context of the latest constitutional amendments and the adoption of a new law on the RA Prosecutor's Office .