Video

Գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանի ղեկավարությամբ խորհրդակցություն՝ Երևան քաղաքի դատախազությունում

5 Vazgen Sargsyan street 0010 Yerevan Republic of Armenia

Tel: +374 (10) 511-650

E-mail: info@prosecutor.am

 

Responsible for ensuring freedom of information

The RA Prosecutor’s Office Division of Public Relations, head of the Division – Arevik Khachatryan

07.11.2017 | The criminal case along with the bill of indictment on illegal forest cuttings has been sent to court

The criminal case that has been initiated against 5 persons on the fact of illegal forest cuttings in the RA Lori Region in the territory of «Hayantar» NCSO.

According to the prepared materials, it was revealed that state suffered a particularly large damage in the amount of 2.632.500 AMD.

Taking into account the fact that the prepared materials flagrantly contain signs of extremely large damage regarding illegal forest cuttings in the Prosecutor's Office of Lori region of the Republic of Armenia a criminal case has been initiated under Article 296 part 2 point 3 of the RA Criminal Code, and against one person – under Article 296 part 1 of the RA Criminal Code.  On the 7th of November the criminal case along with the bill of indictment was sent to the First instance Court of General Jurisdiction of the RA Lori Region.

Taking into account the official negligence on the part of the employees of the “Lalvar forestry” a criminal case, initiated under Article 296 part 3 and Article 315 part 2 of the RA Criminal Code, was split up into a separate proceeding.