Video

Արթուր Դավթյանը հանդիպել է Եգիպտոսի գլխավոր դատախազին. ստորագրվել է համագործակցության հուշագիր

5 Vazgen Sargsyan street 0010 Yerevan Republic of Armenia

Tel: +374 (10) 511-650

E-mail: info@prosecutor.am

 

Responsible for ensuring freedom of information

The RA Prosecutor’s Office Division of Public Relations, head of the Division – Arevik Khachatryan

Links

The Prime Minister of the RA

https://www.primeminister.am/hy/

 

President of the RA

www.president.am

 

The National Assembly of Armenia
www.parliament.am

 

The Government of Armenia
www.gov.am

 

The Constitutional Court of Armenia
www.concourt.am

 

The Ministry of Foreign Affairs of Armenia
www.mfa.am

 

The Ministry of Defence of Armenia
www.mil.am

  

The National Security Service of Armenia
www.sns.am

 

RA Police Force
www.police.am

 

Security Council Office of Armenia
www.nsc.am  

 

Armenian Apostolic Church
www.armenianchurch.org

 

The National Academy of Sciences of Armenia
www.sci.am

  

The Armenian Genocide Museum-institute
www.genocide-museum.am  

 

Armenian National Institute
www.armenian-genocide.org  

 

"Hayastan" All Armenian Fund
www.himnadram.org  

 

Central Bank of Armenia
www.cba.am

 

RA National Statistical Service
www.armstat.am

 

The Commission on Ethics of High-Ranking Officials of Armenia
www.ethics.am 
 

The State Commission for the Protection of Economic Competition of Armenia
www.competition.am

 

Public Services Regulatory Commission of Armenia
www.psrc.am

 

Central Electoral Commission of Armenia
www.elections.am

 

National Commission on Television and Radio
www.tvradio.am

 

RA Civil Service Council
www.csc.am

 

Armenian Legal Information System
www.arlis.am

 

The President of Nagorno Karabagh Republic
www.president.nkr.am

 

The Ministry of Foreign Affairs of NKR
www.nkr.am

 

Unified portal for online requests 

https://e-request.am/