Video

Գլխավոր դատախազի խոսքը Դատախազության աշխատողի օրվան նվիրված նիստին

5 Vazgen Sargsyan street 0010 Yerevan Republic of Armenia

Tel: +374 (10) 511-650

E-mail: info@prosecutor.am

 

Responsible for ensuring freedom of information

The RA Prosecutor’s Office Division of Public Relations, head of the Division – Arevik Khachatryan

Ethics committee

 

Ethics Committee Members

 

Hayk Aslanyan - Committee Chairman, appointed by the order of the RA Prosecutor General

 

 

Garegin Manukyan - Committee Member, appointed by the order of the RA Prosecutor General

Prosecutor of Erebuni and Nubarashen Administrative Districts

 

Arsen Simonyan - Committee Member, appointed by the order of the RA Prosecutor General

 

Head of the Department for Combating Corruption and Economic Crimes

 

Tigran Ambaryan - Committee Member, appointed by the order of the RA Prosecutor General

 

Deputie of the Military Prosecutor of the RA

 


Edgar Shatiryan – member of the Commission on Ethics of high-ranking officials, Candidate of Juridical Sciences, Assistant Professor (upon agreement)


Eduard Melkonyan - Candidate of Juridical Sciences (upon agreement)

 

 

Vaghinak Janazyan  - Head of the department for Combating Corruption Crimes

 

  Artur Chakhoyan -  Head of the department of Supervision over Legality of Pre-trial Proceedings in the RA NSS