Video

Արթուր Դավթյանը հանդիպել է Եգիպտոսի գլխավոր դատախազին. ստորագրվել է համագործակցության հուշագիր

5 Vazgen Sargsyan street 0010 Yerevan Republic of Armenia

Tel: +374 (10) 511-650

E-mail: info@prosecutor.am

 

Responsible for ensuring freedom of information

The RA Prosecutor’s Office Division of Public Relations, head of the Division – Arevik Khachatryan

Consultative Council of European Prosecutors

 

Recognizing the essential role of the public prosecutor in the criminal justice system, the Committee of Ministers of the Council of Europe decided in July 2005 to create the Consultative Council of European Prosecutors (CCPE).

 

Being a consultative body to the Committee of Ministers the Council, it has, in particular, the task to prepare opinions for the Committee of Ministers on issues related to the prosecution service, to promote the implementation of Recommendation Rec(2000)19, and to collect information about the functioning of prosecution services in Europe. 

 

The RA Prosecutor General’s office is actively involved in the work of the Consultative Council of European Prosecutors.

 

URL: www.coe.int